Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov 023 22 Klokočov č. 962 v súlade s §9a ods. 1c) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 443/2021 zo dňa 09.12.2021 zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku - parciel :

CKN 9304-870 m2-t.t.p., CKN 9305-741 m2-t.t.p., CKN 9306-684 m2-t.t.p., CKN 9307-731 m2-t.t.p., CKN 5482/1-983 m2-t.t.p., CKN 5483/1-1592m2-t.t.p., CKN 5483/2- 1266m2-t.t.p., CKN 5483/3-2562m2-t.t.p., CKN 6595-23m2-t.t.p., CKN 6596-191m2- zast.plocha, CKN 6600-časť o vým. 1500m2-t.t.p., CKN 7441/3-739m2-t.t.p., vedených na LV 1876 a EKN 9-28447/1-137m2-t.t.p., EKN 9-28447/5-204m2-t.t.p., EKN 9-28447/6-95 m2-t.t.p. a EKN 9-28447/7-82m2-t.t.p., vedených na LV 15838, v k.ú. Klokočov

Účel využitia prenájmu ponúkaných pozemkov: podnikateľské účely – kosenie
Dátum zverejnenia:
20.12. 2021

pdfZverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku  97.66 KB

pdfPrihláška na priamy prenájom nehnuteľného majetku  60.6 KB

pdfČestné vyhlásenie FO a PO a písomný súhlas  143.59 KB

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark