Nástroje pre uľahčenie prístupu

V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Klokočov riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti.
Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR, zo dňa 6. marca 2020, Obec Klokočov:


- vyzýva všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili organizovanie hromadných podujatí, resp. pri organizácii verejných podujatí prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu;
- odporúča právnickým a fyzickým osobám (podnikateľom) na území obce Klokočov, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu;
- vyzýva obyvateľov, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu a zdravotnému stavu svojho najbližšieho okolia a zvážili svoju účasť na organizovaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach a taktiež v zariadeniach so zvýšeným až hromadným výskytom osôb;
- žiadame štatutárov škôl  a školských zariadení, prevádzkarne v pôsobností obce, zabezpečiť dostatok umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie;
- zamestnanci obce a školských zariadení, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, musia s ohľadom na vlastný zdravotný stav rešpektovať pokyny Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky;
- žiadame štatutárov organizácii v pôsobnosti obce Klokočov (ZŠ a MŠ), aby informovali svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení svojich úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153;
- žiadame štatutárov školských zariadení dodržiavať usmernenia k šíreniu koronavírusu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky https://www.minedu.sk/.

Buďme zodpovední !

Obec Klokočov bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia.
Zároveň vyzývame obyvateľov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj.  
Vedenie obce Klokočov odporúča školám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ako aj na území obce nezúčastňovať sa na hromadných podujatiach na verejnosti, neorganizovať školské zájazdy či hromadné akcie.
Vedenie obce Klokočov vyzýva, aby verejnosť so štátnymi orgánmi a úradmi obmedzila osobný kontakt a komunikovala najmä písomnou formou, či telefonicky.
Prosíme obyvateľov, aby zvážili cestovanie do oblastí s potvrdeným šírením nového koronavírusu.
O ďalšom vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať.
Obec Klokočov bude priebežne monitorovať dodržiavanie preventívnych opatrení.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY:

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, tel. číslo: +421 917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: +421 905 342 812
Národné centrum zdravotníckych informácií, infolinka: 0800 221 234
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):
- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
- očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
- v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
- nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
- ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Odporúčania pre cestovateľov po návrate na Slovensko:
- kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času - 14 dní po návrate
dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, - kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí.
- ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
- v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, kde určí ďalší postup liečby
- ak ste bez príznakov a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

Ministerstvo školstva vydalo usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu
RUŠIA SA:
1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.
Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.
MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.

MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.
Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.
Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.
Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:
- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.
Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark