Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

32,130 kb
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kapusňákovci

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 12.11. 2019.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark