Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

31,076 kb 
Zverejnenie zámeru uskutočniť  odpredaj majetku obce v súlade s §9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dubáčovci
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 26.09. 2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark