Nástroje pre uľahčenie prístupu

OBEC KLOKOČOV v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 82/2019 zo dňa 26.04.2019 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu - nebytové priestory o celkovej výmere 138,60 m2
pozostávajúce z:
•    nebytový priestor o výmere 88,40 m2
•    sklad o výmere 31,80 m2
•    chodba o výmere 6,90 m2
•    nebytový priestor o výmere 5,40 m2
•    nebytový priestor o výmere 6,10 m2
nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 962 na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín za minimálnu cenu 1 363,95 Eur ročne.
Doba nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2029.
Lehota na doručovanie cenových ponúk:
do 12.06.2019 do 12.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

Prílohy:

pdf

63,146 kb

Zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve
obce formou priameho prenájmu - nebytové priestory o celkovej
výmere 138,60 m2 za účelom prevádzkovania maloobchodnej
prevádzky potravín za minimálnu cenu 1 363,95 Eur ročne
- plné znenie

word

40,099 kb

Príloha 1 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE - Fyzická osoba

word

43,373 kb

Príloha 2 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE - Právnická osoba

word

46,452kb

Príloha 3 - Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum zverejnenia: 27.05.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark