Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom J. Želaskovi a N. Želaskovej, bytom Ostrava  parcelu EKN 9-30465/2 – trvalý trávny porast o výmere 143 m2, vedenú  na LV 15838  za cenu 0,50 EUR/m2.  
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že parcela vo vlastníctve obce susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej je umiestnený ich rekreačný dom.
Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 26.04. 2019.

V Klokočove 07.05. 2019.

Jana Foldinová
starostka obce


Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 07.05.2019.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark