Nástroje pre uľahčenie prístupu

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -
Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

K prenájmu nebytových priestorov prislúcha spoluúčasť na sociálnych priestoroch 2,57 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne.
Prenájom nebytových priestorov nie je určený na poskytovanie reštauračných, pohostinských služieb a prevádzkovanie herní.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.
Doba nájmu na neurčito.


Prílohy:

pdf

62,056 kb

Zverejnenie priloženého zámeru na priamy prenájom voľných
nebytových priestorov obce v budove Obecného úradu
Klokočov
- plné znenie

word

40,412 kb

Prihláška na priamy prenájom

word

48,772 kb

Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie FO, PO

word

29,208 kb

Príloha č. 2 – Súhlas so spracovaním osobných údajov

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.02.2019 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)
Dátum zverejnenia: 23.01.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark