Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

31,177 kb 
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 2.1.2019.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark