Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov v súlade s §9a ods. 1c) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 402/2018 zo dňa 23.02.2018 a uznesenia č. 508/2018 zo dňa 07.09. 2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku pozemkov CKN 3378/4-t.t.p. o vým. 147 m2 a CKN 3379-t.t.p. o vým. 259 m2 v k.ú. Klokočov, vedené na LV 1876  za cenu 0,50 eur/m2, min. za 203,00 eur za obe parcely.
/Výška všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa Vyhlášky MS  SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov, t.j. znaleckého posudku č. 9/2018 zo dňa 21.03. 2018 je  minimálne za cenu za obe parcely 39,00 eur/
Špecifické požiadavky:
– Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku
– Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vytýčením hranice pozemkov v teréne
– Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Klokočove alebo poštou na adresu Obec Klokočov, Klokočov č. 962, 023 22 Klokočov tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Klokočove najneskôr do 12.10.2018 do 15:30 hodiny.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcely č. 3378/4 a 3379 – Neotvárať!“

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark