Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov zverejnila dňa 19.07.2018 zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu  v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov– zámer tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Na posúdenie predložených cenových ponúk schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove svojim uznesením č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 komisiu v zložení:
Stopková Elena – predseda komisie
Vlček Róbert – člen komisie
Ing. Zajac Radoslav – člen komisie

Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa 15.08.2018 o 15.00 h, oboznámila sa s kritériami na vyhodnotenie cenových ponúk a dohodla si postup vyhodnotenia.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark