Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov a to:
prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 101,17 m2 nachádzajúcich sa na prvom poschodí stavby č. s. 1164 na parcele CKN 2383/3 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 žiadateľovi RERTOM spol. s r.o., Predmier 307, 023 54  Turzovka, IČO: 36 436 232 za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov.

Navrhovaná cena 0,03 Eur / ročne + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov.
Doba nájmu 1 rok od uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov obce Klokočov, ako aj občanov iných obcí.

Spôsob prenájmu majetku obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov uznesením č. 452/2018 dňa 27.04.2018.

Veronika Haferová
starostka obce

Jana Foldinová
poverená zastupovaním starostky

Zverejnené dňa 07.05.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark