Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu
Nebytové priestory:
1.    miestnosť o výmere 16,54 m2
2.    miestnosť o výmere 23,89 m2

nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876.

pdf

63,762 kb 
Plné znenie zámeru na priamy prenájom voľných nebytových priestorov obce
v budove OÚ Klokočov

word

69,422 kb 
Prihláška na priamy prenájom nebytových priestorov, s prílohami 1 a 2
s možnosťou priameho vypĺňania vo formáte .rtflogo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark