Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom, že zverejnené Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania bolo zvolané na základe žiadosti Slovak Telekom a.s. Bratislava v zast. TELECOMPROJECT spol. s r.o. Bratislava, v zast. Offart s.r.o. Bratislava  o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „ ZS a RR bod Hrubý Buk-CA- HRB na deň 7.2. 2018 o 9.00 hod. so stretnutím na obecnom úrade. Nakoľko občania žiadali už v minulosti pokrytie mobilným signálom, spoločnosť Slovak Telekom a.s. Bratislava na základe mapovania oblasti vybrala túto lokalitu.
Doposiaľ nebolo vydané žiadne povolenie na stavbu stožiara a príslušenstva k nemu na horeuvedenú stavbu.
Občania môžu podať námietky do 7. 2. 2018 písomne alebo sa v tento deň dostaviť na konanie. Na konaní bude prítomný zástupca žiadateľa, ktorý zodpovie na všetky otázky. Podané námietky budú prerokované a pokiaľ budú opodstatnené, nebude vydané územné rozhodnutie.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark