Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

24,795 kb
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a
ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obci v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 24.7.2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark