Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

22,984 kb  
Celé zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obci v znení
neskorších predpisov  z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 6.4. 2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark