Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22 Klokočov, IČO: 00314048 v súlade s ustanoveniami § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 zo dňa 25.09.2015 a v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 191/2016 zo dňa 26.08.2016 a č. 254/2017 zo dňa 24.02.2017 zverejňuje zámer na priamy predaj nehnuteľného majetku obce:

1. Nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Klokočov zapísané na LV č. 14460 vedenom na Okresnom úrade Čadca, katastrálny odbor, k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca a to:
byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. poschodí v dome súpisné č. 1083 stojacom na parcele CKN 6601/2 v podiele 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 2624/26484 a
nebytový priestor č. 12 nachádzajúci sa v dome súpisné č. 1083 stojacom na parcele CKN 6601/2 v podiele 1/1. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 10132/26484 a
2. Nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Klokočov zapísaná na LV č. 14461 vedený na Okresnom úrade Čadca, katastrálny odbor, k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca a to:
Pozemok parcela CKN 6601/2 – zastavaná plocha o výmere 384 m2 v podiele 1/3 (128 m2)
za kúpnu cenu minimálne vo výške 21 150 €

(Cena je stanovená znaleckým posudkom č. 139/2016 zo dňa 06.10.2016 vo výške 21 000 € + cena za vypracovanie znaleckého posudku 150 €)

pdf

57,488 kb
Celé znenie zámeru na priamy predaj nehnuteľného majetku obce

Dátum zverejnenia: 03.03.2017

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark