Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov zverejňuje ponuku na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce:
Ojazdený terénny osobný automobil
Značka: UAZ-469 BI
Zdvihový objem valcov: 2445 cm3
Rok výroby: 1982
Farba: zelená
Vozidlo je nepojazdné
Minimálna predajná cena: 1 692,87 Eur


Sample Image
54,976 kb 
ZVEREJNENIE PONUKY na odpredaj prebytočného hnuteľného
majetku obce - Ojazdený terénny osobný automobil UAZ-469 BI
v plnom znení


Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 15.12.2015 do 15.30 h v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – predaj UAZ-469 BI – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark