Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov zverejňuje ponuku na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce:
Ojazdené osobné motorové vozidlo
Značka: AUDI 80
Zdvihový objem valcov: 2 309.0 cm3
Rok výroby: 1992
Farba: zelená metalíza pastelová
Počet najazdených kilometrov: 259 484 km
Technický stav vozidla: zodpovedajúci veku vozidla, má platnú TK, EK
Minimálna predajná cena: 400,-- Eur


Sample Image
55,178 kb 
ZVEREJNENIE PONUKY na odpredaj prebytočného hnuteľného
majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo AUDI 80
v plnom znení


Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 15.12.2015 do 15.30 h v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – predaj AUDI 80 – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark