Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample Image
75,370 kb
Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Klokočov na roky 2015 – 2020

Vážená pani, vážený pán, milí Klokočovania,

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele a podmienky podpory RR, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a ustanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu RR.
Pokiaľ chce obec Klokočov úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj.
PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť ako aj budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založeného na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.
Vypracovaním PHSR obec Klokočov splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – princíp programovania. Súčasne tak zvýši svoje šance získať finančnú podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov, keďže obec musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PHSR.
Z tohto dôvodu Vás, vážení občania, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý je súčasťou spracovania PHSR obce Klokočov na roky 2015 – 2020. Vašimi odpoveďami nám poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce a poukážete na problémy, ktoré Vás najviac ťažia.
S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce Klokočov.
Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná.
Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na internetovej stránke obce – www.klokocov.sk, príp. Vám ho vieme zaslať e-mailom na vyžiadanie na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.

Veronika Haferová
starostka obce Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark