Nástroje pre uľahčenie prístupu

V súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a VZN Obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve je potrebné ku každému hrobovému miestu mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a uhradiť poplatok za prenájom hrobového miesta, aby sa predišlo riziku zrušenia hrobového miesta. Pracovníčka obecného úradu  – referátu cintorínskych služieb je k dispozícii každý pracovný deň od 7.30 h do 15.30 h a poskytne Vám všetky potrebné informácie. Záznamy o hrobových miestach nájdete spracované a prístupné aj na stránke www.pohrebiskasr.sk.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark