Nástroje pre uľahčenie prístupu

V nasledujúcich riadkoch Vám chceme bližšie priblížiť problematiku odpadového hospodárstva v obci Klokočov. Okrem poplatkov za vývoz odpadu, obec Klokočov platí aj za uloženie odpadu na skládku, za zneškodňovanie odpadu a ostatné poplatky spojené s vývozom odpadu z našej obce podľa zákona NR SR 17/2004.
A teraz zopár faktických údajov. Od začiatku roka 2014 do 31.10.2014 bolo vyvezených 4967 ks popolníc a 146 ks kontajnerov. Celková suma faktúr za vývoz komunálneho odpadu k 31.10.2014 je v sume 39560,87 eur. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2014 je 40.633,89 Eur.

Predpokladané náklady na vývoz odpadu za mesiace november a december sú vo výške cca 7912 Eur, takže celkové náklady na vývoz odpadu na rok 2014 budú cca 47.472,87 Eur a platby od občanov sú vo výške 40.633,89 Eur. Rozdiel cca 6838,98 Eur musí obec doplatiť zo svojich vlastných prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že niektorí občania poplatok za odpad nezaplatia v tomto roku 2014 (neplatiči), vzniknutý rozdiel môže byť ešte vyšší. Bohužiaľ, sú medzi nami aj takí, ktorí nemajú zaplatené aj za rok 2013 – nedoplatok činí 979,20 Eur.
Keďže stúpa v našej obci vývoz komunálneho odpadu, obec zakúpila 20 ks plastových kontajnerov na separovanie odpadu – skla a plastov, čím chcela znížiť náklady na vývoz odpadu. K dispozícii sú aj vrecia na separovaný odpad, ktoré si občania môžu vyzdvihnúť na úseku odpadového hospodárstva. V obci sa uskutočňuje 2x ročne zvoz veľkoobjemového odpadu. Všetky tieto možnosti separácie odpadu občania dostatočne nevyužívajú a v kontajneroch a okolo nich sa sústavne nachádzajú veci, ktoré tam nepatria – napr. matrace, koberce, plastové fľaše, pneumatiky, elektrospotrebiče, chladničky a tým sa zbytočne zvyšujú náklady na  vývoz kontajnerov. Odpad nahádzaný okolo kontajnerov neustále upratujú a triedia pracovníci obecného úradu v spolupráci s VPP. Vďaka dostatočnej separácii, väčšej snahe a spolupráci občanov, by sa mohli náklady  v podstatnej miere znížiť v zneškodňovaní a uložení odpadu na skládke. Len za I. polrok 2014 bolo vyvezené 338,691 ton odpadu, čo je najviac v porovnaní s ostatnými obcami.
Naša obec je veľmi rozľahlá a nachádza sa v nej 49 kontajnerov. Poplatok za komunálny odpad na osobu 14,60 je primeraný a jednotný pre všetkých. Občania majú k dispozícii neobmedzený počet žetónov na vývoz popolníc, nemusia si žetóny ďalej dokupovať, čo by v konečnom dôsledku navýšilo konečný poplatok za odpad. Taktiež aj vrecia na separovaný odpad sú bezplatne.


Paula Pápolová, referát odpadového hospodárstva

pdf
431,740 kb  

Príloha - PREHĽAD VÝVOZU KONTAJNEROV

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark