Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom Martinovi Hruškovi, bytom Hrubý Buk č. 1139, 023 52 p. Olešná a Ing. Márii Hruškovej, rod. Čečotková, bytom Hlavice 858, 023 22 Klokočov podiely Obce Klokočov v parcelách CKN 5905/2 a  CKN 5932/5, v k.ú. Klokočov ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 1/2013 ako diely od pôvodnej parcely EKN 33376/1, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 89 m2 za cenu 0,50 eur/ m2, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti ich rodinného domu a slúžia ako záhrada. Obec tieto pozemky neužíva.

V Klokočove 15.10. 2014Zverejnenie na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 15.10. 2014.

Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 09.09. 2014.


Ľuboš Stríž
starosta obce


Sample Image
24,336 kb   

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - manželia Hruškoví

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark