Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom Jurajovi Kociánovi, bytom Oščadnica 1126, 023 01 a Ing. Ivete Kociánovej, rod. Cudráková, bytom Klin 1149, 023 22 Klokočov parcelu CKN  6000/3 – trvalý trávny porast  o výmere 123 m2, ktorá je vytvorená ako diel od EKN 33366 podľa geometrického plánu č. 47/2014 v kat. území  Klokočov za cenu 0,50 eur/ m2, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že uvedená parcela bude slúžiť ako prístupová cesta na pozemok, na ktorom chcú manželia postaviť rodinný dom. V územnom pláne obce je tento pozemok určený na na individuálnu bytovú  výstavbu. Kupujúci berú na vedomie, že na parcele, ktorá je predmetom kúpy sa pod zemským povrchom nachádzajú ťarchy ako je hlavná trasa obecného vodovodu, resp. ochranné pásmo obecného vodovodu, ktoré predstavujú vecné zákonné obmedzenia vlastníka parcely.

V Klokočove 15.10. 2014Zverejnenie na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 15.10. 2014.

Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 09.09. 2014.


Ľuboš Stríž
starosta obce


Sample Image
24,571 kb   

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - manželia Kociánoví

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark