Nástroje pre uľahčenie prístupu

 Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  parcelu CKN 8169 – orná pôda o výmere 207 m2, vedenú na LV 1876 v kat. území Klokočov Varmusovi  Radovanovi, bytom Klokočov - Hrubý Buk 1100,  023 52 p. Olešná za cenu 0,33 EUR/m2. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že parcela sa nachádza v blízkosti rodinného domu č. 1100 a rodičia túto parcelu užívajú viac ako 30 rokov. Obec Klokočov túto parcelu neužíva.

V Klokočove 14.8. 2014Zverejnenie na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 14.8. 2014.

Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 20.6. 2014.


Ľuboš Stríž
starosta obce


Sample Image
22,694 kb   

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Radovan Varmus

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark