Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976
Plné znenie podmienok výberového konania nájdete tu.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu:
Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov do 27.6.2014 s označením „Výberové konanie – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark