Nástroje pre uľahčenie prístupu

Od 1.2.2014 vchádza do platnosti novela zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon upravuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť oprávnenej osoby.
Zmenou zákona § 14, ods. 2: Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

 

Zmena sa týka nezaopatrených detí , ktoré sú narodené od 1.2.2011, to znamená detí, ktoré dovŕšia tri roky veku po 1.2.2014.

V prílohe je tlačivo potvrdenia, ktoré oprávnená osoba vyplní podľa pretlače, nie je nutné tlačivo potvrdzovať poskytovateľom starostlivosti (materská škola, fyzická osoba na základe živnosti).

Tlačivo vo formáte .pdf, resp. .rtf na vyplnenie

Sample Image
58,716 kb      
Tlačivo potvrdenia, ktorým oprávnená osoba oznamuje - akým spôsobom
a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa
do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku
na prídavok a príplatok k prídavku.
word
355,994 kb
Tlačivo potvrdenia, ktorým oprávnená osoba oznamuje - akým spôsobom
a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa
do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku
na prídavok a príplatok k prídavku.

Oznámenie je potrebné doručiť do 8 dní od dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí, A.Hlinku 8,  022 01 Čadca.

Mgr. Cech Jozef
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVAR Čadca

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark