Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.

Predmet nájmu: nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží v budove OÚ Klokočov č. s. 962 (priestory bývalého Second handu) – miestnosť o výmere 14,80 m2 podlahovej plochy                              
Účel využitia: kancelárske a obchodné priestory
Doba nájmu: na neurčito
Minimálna výška nájmu: 10,00 Eur ročne /m2 bez poplatku na kúrenie a energiu. Kúrenie a energia budú účtované samostatne.                      
Doručovanie ponúk: lehota na doručovanie cenových ponúk je do 31.05.2013 do 14.30 h do kancelárie 1. kontaktu OÚ  Klokočov

Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 03.06.2013 o 9.00 h v kancelárii starostu obce, OÚ Klokočov č. 962.
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude dátum a čas doručenia ponuky.
Ponuka musí obsahovať:  meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, sídlo firmy, telefónny kontakt, fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného resp. živnostenského registra
Bližšie informácie ohľadom ponuky Obce Klokočov budú poskytnuté záujemcom osobne na oddelení referátu správy majetku alebo na tel. čísle 041/4358 110 kl.14
Obec Klokočov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
                 
V Klokočove 14.05.2013
Ľuboš Stríž
starosta obce

1.) Dátum zverejnenia: 14.05.2013
2.) Dátum zvesenia: 03.06.2013
3.) Miesto zverejnenia: verejná tabuľa a webová stránka obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark