Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov, v zmysle ustanovenia § 9a  ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Klokočov má zámer prenajať  budovu bývalej MŠ Hlavice č. s. 542 vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 7195 a 7196 v k. ú. Klokočov z dôvodu osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
subjektu:
Dom sv. Alžbety Zákopčie, n. o. , zast. Annou Vravníkovou riaditeľkou ZpS, Stred 827, 023 11 Zákopčie, IČO: 42167787
za účelom: rozšírenie už existujúceho zariadenia pre seniorov v Zákopčí
doba nájmu: 20 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
cena nájmu:  1,00 Eur / ročne

Za dôvody hodné osobitého zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov sa považuje to, že by došlo k rozšíreniu už existujúceho zariadenia pre seniorov v Zákopčí a k vytvoreniu denného stacionára, ktoré by slúžilo hlavne pre obyvateľov obce Klokočov. Uvedené zariadenie by prevádzkovala nezisková organizácia, ktorá netvorí zisk z prevádzkovania zariadenia. 
..........................................................................................................................................................................................
Poznámka:
Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámer prenájmu vyššie uvedeného majetku obce Klokočov týmto spôsobom boli schválené Obecným zastupiteľstvom Klokočov uzn. č. 206/2013 zo dňa 08.03.2013

Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2013

Zverejnené dňa:  05.04.2013

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.klokocov.sk, úradná tabuľa Obce Klokočov

V Klokočove dňa 05.04.2013

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark