Nástroje pre uľahčenie prístupu

Snem Združenia miest a obcí Kysúc, ktorý sa konal 16.10.2012 v Čadci poukázal na mnohé závažné skutočnosti, ktoré ohrozujú chod našich miest a obcí.  
Ministerstvo financií SR pripravilo memorandum o spolupráci pri  uplatňovaní rozpočtovej politiky  orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok  2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska. Tento dokument, aj keď má iba odporúčací charakter, je pre mestá a obce značne nevyhovujúci. Vláda SR v ňom zaväzuje obce, aby ušetrili v budúcom roku 10 % z bežných (verejné osvetlenie, zimná údržba, odvoz smeti, kosenie, školstvo, šport...) a 5 % zo mzdových výdavkov obce oproti minulému roku. Starostovia vykonávajú úsporné opatrenia v obciach už od začiatku krízy, teda najmenej 4 roky a teraz už niet priestor na ďalšie šetrenie. ZMOK jednoznačne odmietol memorandum v znení akom ho pripravilo MF SR. 
V minulom roku, keď štát žiadal mestá a obce podieľať sa na konsolidácii verejných financií, obce sa vzdali podielu z výberu dane z príjmu fyzických osôb (FO), z ktorého sú obce financované. V praxi to znamená, že predtým obciam prislúchalo 70,3 % z vybratej dane z príjmu FO a tento rok sa podiel pre obe znížil na 65,4 %, teda mestá a obce dosali menej o 100 miliónov EUR. Spolu s tým v roku 2012 nastal prepad vo výberu dane z príjmu FO, a tak obce už tento rok dostali menej o ďalších 60 miliónov EUR ako mali pôvodne naplánované v štátnom rozpočte. Zníženie podielu financií pre obce o takýto veľký balík peňazí je už poznateľné pri samotnom chode miest a obcí. Ďalší prepad, prípadne šetrenie, by poznačilo výkon samosprávnych funkcií miest a obcí.
ZMOK žiada zvolať mimoriadny celoslovenský snem ZMOS, ktorý by vzniesol požiadavky miest a obcí voči štátnemu rozpočtu:
1. Žiada zvýšiť podiel pre mestá a obce z výnosu dane z príjmov FO z terajších 65,4 % na pôvodných 70,3%.
2. Žiada Vládu SR preplácať žiadosti o platby z uskutočnených projektov z fondov Európskej únie v lehote maximálne 90 dní od schválenej žiadosti o platbu.
V prípade ak sa táto platby neuskutoční žiadajú starostovia preplatenie úrokov z úverov, ktoré si na krytie projektov z fondov EÚ museli mestá a obce vziať.
Primátori a starostovia okresu Čadca rokovali aj o pripravovanej reforme štátnej správy, v rámci ktorej by sa obce okresu Kysucké nové Mesto dostali správne pod Žilinu a Kysuce by tak netvorili spoločný celok. ZMOK žiada zachovanie regiónu Kysúc (okresov Čadca a Kysucké nové Mesto). Taktiež požaduje, aby  reforma štátnej správy prebehla na princípe subsidiarity a zohľadňovala myšlienku „verejná správa bližšie k občanovi“.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark