Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov zastúpená starostom obce, ako príslušný stavebný úrad Vám oznamuje, že v zmysle ust. § 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení  neskorších zákonov (ďalej „stavebný zákon“),  spája územné konanie so stavebným konaním pre  líniovú stavbu: „Klokočov – Rybárie  – zahustenie TS u  Paľucha“ , ktorá bude umiestnená v miestnej časti u Paľucha v jestvujúcej trase v k.ú. Klokočov, stavebníka  Stredoslovenská  energetika – Distribúcia, .a.s.  Žilina, so sídlom  Pri Rajčianke  2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení INGO s .r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina.
pdf
56,645 kb  
Plné znenie - Oznámenia o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí stavebného konania verejnou vyhláškou.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark