Nástroje pre uľahčenie prístupu

Žiadateľ: Ing. Zuzana Plechová, M.B.A., bytom Čadca, Rázusova 1544, podal dňa 16.9.2011 na tunajší stavebný úrad  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Oplotenie “ na parcele C KN č. 8860/2 v k.ú  Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Čítať celý článok...

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark