Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov
so sídlom: Obecný úrad č. 962, 023 22  Klokočov
IČO: 00314048
zastúpená starostom obce: Ľubošom Strížom
zverejňuje v súlade § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Klokočov č. 40/2011 zo dňa 24.6.2011
zámer - odpredať majetok obce:
nehnuteľný majetok – budovu bývalej materskej školy Hlavice č.s.542 o výmere 235,8 m2 a parcely CKN 7195 o výmere 2196 m2, CKN 7196 o výmere 68 m2
v k.ú. Klokočov a vypracovanie znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti.

Spôsob prevodu nehnuteľnosti bude špecifikovaný po vypracovaní znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti.

Odôvodnenie:
Budova je v súčasnosti pre obec nepotrebná a nevyužiteľná. Vzhľadom k zastaranosti a opotrebovanie vyžaduje náklady na údržbu. Odpredaj budovy vrátane pozemku nijako zásadným spôsobom neovplyvní negatívne rozvoj obce a potreby jej obyvateľov.
Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pre schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce: www.klokocov.sk
Termín konania OZ: 26.8.2011

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark