Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecný úrad v Klokočove opätovne upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Občania sú povinní o svoje pozemky sa starať na vlastné náklady tak, aby pozemok bol v takom stave, ako je vedený v katastri. nehnuteľností /teda orná pôda, trvalý trávny porast, ostatné plochy/. Vlastníci, ktorí majú uzatvorenú zmluvu  s f. Timea Olešná o prenájme pozemkov resp. podielov, ostanú naďalej vlastníkmi týchto pozemkov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark