Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov sa ospravedlňuje, že bola poskytnutá nesprávna informácia v odseku úradné oznamy obce, ktorá sa týka VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce. Toto VZN poskytuje dotácie podľa § 2:
- právnickej osobe založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
- iné obce a VÚC /ďalej len žiadateľ/ ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území,
- ostaté právnické osoby /ďalej len žiadateľ/, fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Dotácie budú poskytované len tým žiadateľom, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné prostredie, ako aj utvárajú podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú a umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú činnosť. 
Žiadosti, ktoré obec obdržala do dnešného dňa 14.2.2011 budú prehodnotené na finančnej a sociálnej komisii.
Za porozumenie ďakujeme!

Mgr. Andrea Chabrečková

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark