Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample ImageVážení spoluobčania, Obec Klokočov týmto chce upozorniť a zároveň dať do pozornosti všetkým občanom, ktorí využívajú odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, aby vedeli čo do kontajnerov nepatrí!
Ak niekto prerába dom má možnosť, že nepotrebný odpad z demolácie si odvezie sám alebo využije službu, ktorú poskytuje vývozca odpadu TKO Semeteš (t.j. objedná si kontajner na vývoz).
Je veľmi zarážajúce, že sústavne v kontajneroch je nábytok, pneumatiky, okná, skrine, postele, gauče, dvere ako i materiál z rekonštrukcií bytových jadier.
Pretože  jeden týždeň je kontajner vyvezený, ktorý slúži pre celú lokalitu a nie pre jedného občana ako sme veľakrát svedkami .
Čo na to poviete vážení spoluobčania, je to naozaj zarážajúce,  keď tvorca odpadu umiestni nebezpečný odpad do nádoby, ktorá slúži na zmesový kom. odpad.
Taktiež do kontajnera nepatria ani plasty, pretože zber plastov sa vykonáva osobitne podľa zberového kalendára, len je potrebné v stanovenom termíne dať vrecia na prístupne miesto (k ceste).

Vážení spoluobčania, každý z nás by sa mal zamyslieť, čo je kom. odpad, čo je sklo, čo sú plasty, čo sú opotrebované pneumatiky, viem každý chce mať vedľa rodinného domu, chaty, usadlosti poriadok a vyvezie tento odpad ku kontajneru, aj keď nie je zvoz, čo je v tom lepšom prípade, ale najradšej ho vážení spoluobčania umiestnite do kontajnera i keď tam nepatrí .
Obec Klokočov upozorňuje občanov, že bude postupovať  podľa zákona o odpadoch 223/2001 v zmysle noviel a  podľa VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a postihovať občanov, ktorí umiestnia odpad do kontajnerov čo tam nepatrí  pokutou do výšky 165,97 €.
Taktiež vážení spoluobčania kontajner je nádoba, ktorá slúži v tej určitej časti obce občanom a poriadok okolo tejto nádoby je vizitkou Vás všetkých a nie jedného občana.
Ďalej chceme upozorniť, že združenie TKO Semeteš n. o. ako vývozca odpadov v Klokočove v spolupráci s Recyklačným fondom a zmluvnými odberateľmi zahájilo projekt „ Ekopaky a Kovové obaly“. S cieľom tohto projektu je znížiť množstvo netriedeného odpadu, ktorý končí nevyužitý na skládkach.  Preto obaly z kovu a kompozitné obaly sa budú zbierať podľa kalendára zberov a prepráv pri zbere plastov.
Ko - obaly z kovu : plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky s fliaš, kovové viečka, plechovky z piva a nealkoholichých nápojov musia byť čisté umyté, bez zvyškov potravín a nápojov.
Vkm – kompozitné obaly sú to viacvrstvové kombinované materiály ( papierové krabice + Al fólia) (Napr. krabice z mlieka, džúsov, .... Musia byť tak isto čisté, bez zvyškov nápojov, zložené do  roviny (je potrebné zošliapnuť  nohou).
V zberných nádobách od 110 litrových  a kontajneroch 7 m3 sa stále nachádza neúmerné množstvo druhotných surovín, ktoré obec vyváža podľa kalendára zberov a prepráv. Každý občan by sa mal  zapojiť  do triedenia odpadov. Vytriedené suroviny ako je sklo, plasty, kompozitné obaly, obaly z kovu  prichystať vo vreci k ceste podľa odvozu. Občan si môže prevziať  kalendár zberov a preprav na obecnom úrade.  Vážení občania  žiadame  Vás o dôkladnejšie triedenie týchto druhotných surovín od zmesového komunálneho odpadu.
Druhotné suroviny nemusia skončiť na skládke odpadov! Ďalej Vás žiadame, aby ste sa intenzívnejšie  zapájali do triedenia zbieraných odpadov. Ak ide zberné vozidlo cez našu obec a zbiera napr. sklo, ... a v našej obci bude 5 vriec, zamyslíme sa nad tým ako občan, tento odpad hodím do kontajnera.
Poriadok v obci je vizitkou hlavne občanov, ktorí v daných lokalitách žijú a nie obecného úradu! Pretože pracovníci obecného úradu a VPP každý týždeň čistia okolie kontajnerov, verejných priestranstiev a chodníkov hoci  odpad patrí do nádob a nie okolo týchto  nádob a košov.

Koniarová Anna, referát komunálneho odpadu, vody a PaM

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark