Nástroje pre uľahčenie prístupu

Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov  111.71 KB

Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 09.12.2021 uznesením č. 423/2021.

Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ostávajú nezmenené.

Zverejnené dňa: 03.01.2022

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark