Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2023    143.05 KB

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 21.11.2022
Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 21.11.2022
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 21.11.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 6.12.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark