Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2022    142.42 KB

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 23.11.2021
Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 23.11.2021
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 23.11.2021
Ukončenie pripomienkového konania: 07.12.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark