Nástroje pre uľahčenie prístupu


pdf

268,883 kb
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov - Požiarny 
poriadok obce
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.09.2016
Tento návrh VZN Požiarny poriadok obce nebol prijatý.
Požiarny poriadok Obce Klokočov bol prijatý uznesením č. 199/2016 zo dňa 7. októbra 2016.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark