Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vzhľadom k súčasnému dlhotrvajúcemu suchému počasiu a nárastu požiarov v prírodnom prostredí, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Čadci upozorňuje všetkých občanov ako aj právnické osoby a podnikajúce osoby na prísny zákaz 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu. 

Fyzická osoba nesmie:

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom  vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

 ďalej je občan povinný
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred  požiarmi
- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Na základe súčasnej nepriaznivej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.

Oddelenie požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark