Nástroje pre uľahčenie prístupu

Severoslovenské vodárne a kanalizácie vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby „ Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, spolufinancovanej z kohézneho fondu Európskej únie.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. vykonávajú intenzívne kontroly vlastníkov nehnuteľností, ktorí svoju nehnuteľnosť nepripojili na verejnú kanalizáciu. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.

Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude SEVAK predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Obvodný úrad životného prostredia ( OÚŽP ), ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. OÚŽP uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 eur. 

SEVAK očakáva, že vlastníci nehnuteľností pripoja svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, ochranu životného prostredia a zvýšia štandard bývania a podnikania v obci.

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č. 041/4333206-7, 0918345667, 0907875528.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark