Nástroje pre uľahčenie prístupu

oznamPROJEKT: "Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov"


Dňa 22.01.2018 bolo obci Klokočov doručené rozhodnutie o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 EUR. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pridelilo dotáciu, nakoľko boli splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia o pridelení dotácie v zmysle Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a Záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR.

Účelom dotácie je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hasičských zbrojníc. V máji 2018 prebehlo verejné obstarávanie, ktorého predmetom bol výber dodávateľa na stavebné práce. Zhotoviteľom diela sa na základe výsledku procesu verejného obstarávania stala spoločnosť TandP, s.r.o..

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark