Nástroje pre uľahčenie prístupu

oznamV súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na:

Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2023 o  9:00 h. (streda)
v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2016 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2022
8. Záverečný účet obce za rok 2022
a/Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2022
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
10. Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
11. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
obce Klokočov k 31.12.2022
12. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická
energia, nájomné na kúrení k 31.12.2022
13. Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu
Klokočov č. 962 (priestory potravín) – schválenie podmienok
14. Informácia k technickému stavu budovy č. s. 1083 v Klokočove – Hlavice – opravy a
údržba spoločných častí a spoločných zariadení domu
15. Návrh na odpustenie pohľadávok obce Klokočov voči spoločnosti Ekolstav s.r.o.
vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2021002

16. Informácie k spracovávaniu materiálov, zápisnice a uznesení z obecných
zastupiteľstiev elektronicky
17. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
18. Rôzne
a/ Zámena majetku medzi Obcou Klokočov a Júliusom Brezinom, bytom Klokočov,
b/ Žiadosť o finančnú náhradu na opravu obecnej cesty – p. M. Gunčaga, bytom Hrubý
Buk
19. Diskusia
20. Záver

 

Ing. Radoslav Zajac, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark