Nástroje pre uľahčenie prístupu

oznamObecný úrad v Klokočove upozorňuje vlastníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, darovacích zmlúv a kúpnych zmlúv, aby do 31. januára 2023 podali daňové priznanie k nehnuteľnostiam a taktiež noví držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS musia doložiť kópiu preukazov a podať čiastkové priznanie na príslušné zdaňovacie obdobie k zníženiu dani zo stavieb a bytov.

Taktiež upozorňujeme občanov, že do 31.marca 2023 je potrebné doložiť žiadosti a potrebné doklady k zníženiu miestneho poplatku za komunálny odpad podľa § 6 platného VZN o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2023 / potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva,........./. Ďalej obec Klokočov poplatok zníži o 30 % poplatníkovi – fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom /ŤZPS/ alebo úplne bezvládna osoba. Zníženie poplatku si poplatník uplatní na základe žiadosti a doložením dokladu potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – preukaz ŤZPS.

Celé znenie schváleného VZN o  miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2023 a VZN o miestnych daniach na rok 2023 sa nachádza na internetovej stránke obce www.klokocov.sk a na úradnej tabuli Obecného úradu Klokočov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark