pdfObrusník - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - rodinný dom   105.98 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 20.01.2022