Názov projektu: Terénna opatrovateľská služba v obci Klokočov
Prijímateľ dotácie: obec Klokočov
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01, Kód projektu: 312081BKK2
Realizácia projektu: 01.01.2022 – 30.11.2023
Rozpočet projektu: 16 320,00 €
Spolufinancovanie: 0 %

Cieľová skupina:

  • deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,
  • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť percentuálny pomer sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a terénnou formou k pobytovým sociálnym službám. Uskutočnením projektu dosiahneme podporu dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí, za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení, čo predstavuje hlavnú aktivitu projektu „Terénna opatrovateľská služba v obci Klokočov“.

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu stanovených cieľov, a to aj prostredníctvom určených aktivít, ktoré napomôžu k zlepšeniu existujúceho a aj neexistujúceho stavu sociálnych služieb v obci Klokočov. Realizácia projektu prispeje k pozitívnemu dopadu na identifikované potreby cieľových skupín a podporí sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a taktiež dôjde k navýšeniu pracovných miest, čím dôjde k zníženiu nezamestnanosti v obci Klokočov.

Aktivity projektu:

Predchádzanie umiestňovania klientov do zariadení tvorí hlavnú aktivitu projektu „Terénna opatrovateľská služba v obci Klokočov“. V rámci tejto aktivity projektu vznikne hneď niekoľko podporovaných nových inovatívnych služieb v domácom prostredí a to uzatvorením 1 pracovnej zmluvy realizáciou tohto projektu zameraného na verejné sociálne služby. Centrom realizácie a uskutočnenia projektu je obec Klokočov a Obecný úrad v Klokočove.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje „financované v rámci reakcie Únie na pandémiu COVID-19“.

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

 

logo projekt