irop               EU

Na základe vyhlásenej výzvy poskytovateľom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa naša škola stala súčasťou projektu pod názvom: Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka základnej školy v oblasti informačno – komunikačných technológií v rámci integrovaného regionálneho operačného programu spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, ktorého investičnou prioritou je Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.


Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Ciele projektu budú plnené obstaraním novej IKT učebne v základnej škole, aby tak boli vytvorené kvalitné podmienky pre vzdelávanie žiakov I. aj II. st. našej školy. V rámci inkluzívneho vzdelávania v našej škole bude kladený dôraz na zabezpečenie rovného prístupu ku vzdelávaniu a využívaniu novej IKT techniky všetkým žiakom. Osobitný dôraz bude kladený na pozitívnu motiváciu s ohľadom na žiakov zo sociálne a kultúrne znevýhodneného prostredia a žiakov so ŠVVP tak, aby boli vytvorené predpoklady pre ich plnohodnotné zapojenie sa do vzdelávacieho procesu a samozrejme rozvoj ich kľúčových kompetencií, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporia ich individuálny potenciál.

Hlavnou aktivitou projektu je vzdelávanie v IKT oblasti a obstaranie novej IKT učebne v základnej škole.
https://zs-klokocov.edupage.org/

link na článok v .pdf