samospravanasa_obeczivot_obci

OZNAM

Poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Klokočove Vlasta Kašíková poskytuje svoj e-mail, na ktorý môžu občania posielať svoje otázky, pripomienky, postrehy a podnety, čo sa týka zveľaďovania a  rozvoja obce.

Svoje podnety píšte na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 

Pozvánka na druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 30. januára 2015

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na druhé zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2015  o 9:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:
Čítať celý článok...
   

U P O Z O R N E N I E pre občanov v rámci projektu ROEP

Obecný úrad v Klokočove  upozorňuje občanov, ktorí majú spísané návrhy v rámci projektu ROEP, aby najneskôr do 31. marca 2015 doložili overené geometrické plány a podpisy všetkých známych vlastníkov ku návrhom.

Tí, ktorí do 31. marca 2015 nedoložia potrebné doklady, bude im vyhotovené zamietavé rozhodnutie z Okresného úradu Čadca – katastrálny odbor.
 

Stav obyvateľov k 31.12.2014

Stav obyvateľov Obce Klokočov k 31.12.2014:  2342 obyvateľov
- narodení: 19
- zomrelí: 32
- prihlásení: 45
- odhlásení: 13
 

Príloha č. 1 k VZN - ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE KLOKOČOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA

Sample Image
22,220 kb 
Príloha č. 1 k VZN - ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA
S MAJETKOM OBCE KLOKOČOV A S MAJETKOM ŠTÁTU,
KTORÝ OBEC UŽÍVA


Sadzobník prenájmu nebytových priestorov bez zvyšovania miery inflácie
platný od 01.01.2015

Schválené uznesením č.9/2014 zo dňa 15.12.2014
Platné od: 01.01.2015
 

Oznam obecného úradu

Obecný úrad v Klokočove upozorňuje vlastníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, darovacích zmlúv a kúpnych zmlúv, aby do 31. januára 2015 podali daňové priznanie k nehnuteľnostiam a taktiež noví držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS musia doložiť kópie týchto preukazov k zníženiu dane z nehnuteľnosti na rok 2015.
Taktiež  upozorňujeme občanov, že do 31.januára 2015 je potrebné doložiť žiadosti a potrebné doklady k zníženiu miestneho poplatku za komunálny odpad podľa § 29 platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO (potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva,.........).
Celé znenie schváleného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2015 sa nachádza na internetovej stránke obce www.klokocov.sk a na úradnej tabuli Obecného úradu Klokočov.

 

Upozornenie TKO Semeteš

Na základe vznikajúcich problémov pri vysypávaní nádob s odpadom TKO Semeteš upozorňuje na tieto skutočnosti:
-
 do nádoby pred zberom nesypať žeravý  popol – nádoba nebude odvezená
- v zimnom období nesypať žeravý popol do nádoby a nezalievať vodou – zmrzne a nedá sa vysypať
- odpad z kuchyne, plienky detské i pre dospelých vkladať do vriec na odpad – ináč primrznú na nádobu a nedajú sa vysypať – to sa týka aj mokrého papiera a pod.
- nestláčať do nádoby kartónový papier, drobné haluzie zo stromov, špinavú fóliu – nádoba sa nedá vysypať
Popolnice musia byť uzatvorené aby do nich napr. nenapršalo a odpad potom neprimrzol. Je treba ukladať odpad do nádob tak, aby ho bolo možné vyklopiť. Búchaním po nádobe môže dôjsť k jej poškodeniu a na vybíjanie odpadu z nádoby nemajú pracovníci zberu dostatok času.
Združenie TKO Semeteš upozorňuje na to, že v takýchto prípadoch bude z celkom nevysypanej nádoby žetón odobratý, nakoľko manipulácia s nádobou bola vykonaná a nie z viny pracovníkov TKO Semeteš nádoba nebola celkom vyprázdnená.

 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!