samospravanasa_obeczivot_obci
     

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - manželia Hruškoví

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom Martinovi Hruškovi, bytom Hrubý Buk č. 1139, 023 52 p. Olešná a Ing. Márii Hruškovej, rod. Čečotková, bytom Hlavice 858, 023 22 Klokočov podiely Obce Klokočov v parcelách CKN 5905/2 a  CKN 5932/5, v k.ú. Klokočov ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 1/2013 ako diely od pôvodnej parcely EKN 33376/1, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 89 m2 za cenu 0,50 eur/ m2, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti ich rodinného domu a slúžia ako záhrada. Obec tieto pozemky neužíva.

V Klokočove 15.10. 2014

Čítať celý článok...
 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - manželia Kociánoví

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom Jurajovi Kociánovi, bytom Oščadnica 1126, 023 01 a Ing. Ivete Kociánovej, rod. Cudráková, bytom Klin 1149, 023 22 Klokočov parcelu CKN  6000/3 – trvalý trávny porast  o výmere 123 m2, ktorá je vytvorená ako diel od EKN 33366 podľa geometrického plánu č. 47/2014 v kat. území  Klokočov za cenu 0,50 eur/ m2, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že uvedená parcela bude slúžiť ako prístupová cesta na pozemok, na ktorom chcú manželia postaviť rodinný dom. V územnom pláne obce je tento pozemok určený na na individuálnu bytovú  výstavbu. Kupujúci berú na vedomie, že na parcele, ktorá je predmetom kúpy sa pod zemským povrchom nachádzajú ťarchy ako je hlavná trasa obecného vodovodu, resp. ochranné pásmo obecného vodovodu, ktoré predstavujú vecné zákonné obmedzenia vlastníka parcely.

V Klokočove 15.10. 2014

Čítať celý článok...
 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - manželia Franekoví

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom Kataríne Franekovej, bytom Hlavice 1153, 023 22 Klokočov a Petrovi Franekovi, bytom Svrčinovec č. 661  parcelu CKN 6670/3 – zastavaná plocha o výmere 16 m2, v kat. území Klokočov, za cenu 0,50 eur/ m2, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na uvedenej parcele sa nachádza časť rodinného domu – drevený prístrešok na státie pre osobné automobily.

V Klokočove 15.10. 2014

 

Čítať celý článok...
     


Stránka 1 z 3
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!