samospravanasa_obeczivot_obci

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo AUDI 80

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdené osobné motorové vozidlo
Značka: AUDI 80
Zdvihový objem valcov: 2 309.0 cm3
Rok výroby: 1992
Farba: zelená metalíza pastelová
Počet najazdených kilometrov: 259 484 km
Technický stav vozidla: zodpovedajúci veku vozidla, má platnú TK, EK
Minimálna predajná cena: 400,-- Eur

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo AUDI 80 v plnom znení sa nachádza tu
(súbor .pdf, veľkosť - 55,202 kb).
Čítať celý článok...
 

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdený terénny osobný automobil UAZ-469 BI

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdený terénny osobný automobil
Značka: UAZ-469 BI
Zdvihový objem valcov: 2445 cm3
Rok výroby: 1982
Farba: zelená
Vozidlo je nepojazdné
Minimálna predajná cena: 752,27 Eur

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdený terénny osobný automobil UAZ-469 BI v plnom znení sa nachádza tu
(súbor .pdf, veľkosť - 55,047 kb).
Čítať celý článok...
   

O Z N A M

Občania obce Klokočov, ktorí  bývajú na samotách a chcú byť vylúčení z doručovania pošty, môžu svoje žiadosti  odovzdať p. vedúcej pošty v Klokočove. Žiadosti budú následne odovzdané na posúdenie Slovenskej pošte. Pracovník Slovenskej pošty príde na obhliadku a na základe kritérií  Slovenskej pošty určí, či sa  občan dá vylúčiť z doručovania pošty alebo nie.
V prípade, ak zo Slovenskej pošty občanovi príde kladné rozhodnutie o vyňatí z doručovania pošty, objedná sa poštová schránka, ktorá bude zadarmo. Občan musí na umiestnenie  poštovej schránky zabezpečiť pozemok. Ak nebude pozemok v jeho vlastníctve, musí mať povolenie od vlastníka pozemku, na ktorom bude poštová schránka umiestnená. Občan si schránku zabuduje na vlastné náklady.
       

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Klokočov č.976

Obec Klokočov podľa ustanovenia § 4 zákona 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Klokočov č.976.

pdf

33,753 kb
Plné znenie -  Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy, Klokočov č.976

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:

- Do 29.9.2016 do 15.00 hod.
- Na adresu zriaďovateľa: Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov
- v zalepenej obálke, označenej heslom „ VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.
 


Stránka 1 z 2
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!