Dobrovoľný hasičský zbor

Slávnostné odovzdanie a požehnanie hasičského vozidlaDňa 2. augusta 2019 o 17:30 hod. sme na námestí OÚ v Klokočove slávnostne prevzali z rúk riaditeľa KR HaZZ Žilina plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka hasičské vozidlo CAS32 T815 po repase.
Pri slávnostnom prevzatí vozidla boli na námestí OÚ Klokočov prizvaní hostia: riaditeľ OR HaZZ Čadca pplk. Ing. Stanislav Zdařil, člen krajského výboru DPO a podpredseda územnej organizácie DPO Čadca p. Miroslav Koza, tajomníčka územnej organizácie DPO SR p. Marta Balošáková, členovia DHZO Klokočov, Korňa a p. farár Mgr. Jaroslav Vnuk, aby hasičské vozidlo požehnal. Veliteľ DHZO Ján Hruška podal hlásenie riaditeľovi KR HaZZ Jaroslavovi Kapusniakovi a nasledoval príhovor starostky obce Jany Foldinovej. Privítala všetkých prítomným, poďakovala sa za zrepasovanú Tatru 815, ktorej hodnota je teraz 164 838 €.

Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov, Vás srdečne pozýva na I. ročník detskej pohárovej hasičskej súťaže „O PUTOVNÚ VÁZU DHZ KLOKOČOV“
Dátum: 7. júla 2019 /nedeľa/

Miesto konania:  Klokočov – Klin, pri hasičskej zbrojnici
Program: Prezentácia družstiev: 07.30 hod.
Začiatok súťaže: 08.00 hod.
Štartovné: 7 € (v cene strava pre 8 členov družstva)

Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov, Vás pozýva na XXVI. roč. pohárovej súťaže „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE“
Dátum: 7. júla 2019 /nedeľa/

Miesto konania: Klokočov – Klin, pri hasičskej zbrojnici
Program: Prezentácia družstiev: 10.30 hod.
Začiatok súťaže: 11.00 hod.
Štartovné: 7 €

Na internete môžete nájsť oficiálnu webovú stránku DHZO Klokočov na: www.hasiciklokocov.sk
PROJEKT: "Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov"

Dňa 22.01.2018 bolo obci Klokočov doručené rozhodnutie o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 EUR. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pridelilo dotáciu, nakoľko boli splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia o pridelení dotácie v zmysle Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a Záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR.
Účelom dotácie je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hasičských zbrojníc. V máji 2018 prebehlo verejné obstarávanie, ktorého predmetom bol výber dodávateľa na stavebné práce. Zhotoviteľom diela sa na základe výsledku procesu verejného obstarávania stala spoločnosť TandP, s.r.o..