Verejné obstarávanie

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22 Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Janou Foldinovou v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce: Ojazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD
Minimálna predajná cena: 1 674,76 €
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 31.07.2020 do 14.30 h.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 31.07.2020 o 15.00 h na Obecnom úrade v Klokočove.

pdf Plné znenie - Ponuka na odpredaj ojazdeného osobného vozidla SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD - s prílohou (Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel úkonov spojených s odpredajom auta)  112,168 kb

Zverejnené dňa: 07.07.2020

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov - 3.etapa   457,547 kb

Prílohy:
1. návrh na plnenie kritérií opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača ( Príloha č.1)
2. "výkaz - výmer" s nacenenými jednotlivými položkami ( Príloha č. 2a, Príloha č. 2b )
3. Čestné vyhlásenie k zákazu účasti ( Príloha č.3)
4. Čestné vyhlásenie k nedoplatkom ( Príloha č. 4)

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.6.2020 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbhcZ7FZe8y0XTU9GLYZUSA