Verejné obstarávanie

pdfVýzva na predkladanie cenových ponúk - Úpravňa vody  64.26 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.10.2021 do 12:00

Cena predmetu diela: do 6.540 € s DPH

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.10.2021

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava cesty v katastri obce Klokočov, časť Kornica - Stará cesta 32.57 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.7.2021 do 12:00

Predpokl. obdobie realizácie: júl-september 2021

Predpokladaná hodnota: 33 405,00 € bez DPH

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 06.07.2021